Skorstensentreprenörer

SERO (SkorstensEntreprenörernasRiksOrganisation) är en branschorganisation för seriösa skorstensentreprenörer. Förbundet har tillkommit efter eget initiativ från verksamma inom branschen och dess målsättning är enkel och kan uttryckas med ett enda ord Beställartrygghet. Idag består förbundet av ca 40 medlemmar och den fungerar även som en remissinstans till myndigheter.

Organisationens ändamål är:

• intresseorganisera entreprenörer som utför skorstensarbeten.
• förebygga och förhindra att organisationens medlemmar kommer i ett marknadsunderläge vid större marknadsförändringar.
• ge medlemmarna ett nytt nätverk som på sikt gynnar deras verksamhet. Kontakter med andra entreprenörer i nätverket kan leda till nyttiga utbyten i olika former. Som medlem får du även ta del i utvecklingen inom fackområdet, ny teknik och lagstiftning inom branschen.
• utveckla branschen som helhet och på så sätt påverka verksamheten i en gynnsam riktning. Detta mål uppnår vi genom att medlemmarna även deltar i förbundets arbete. Du tjänar med andra ord på att delta aktivt! Du ökar även ditt företags samlade kompetens och säkrar fortsatt utveckling av kvalitetsarbetet.
• genom den branschcertifiering som framtagits, ge förbundet ett enat ansikte utåt och på så sätt stärka trovärdigheten gentemot beställarna. Certifieringen är ett sätt att kvalitetsstämpla verksamheten och öka slagkraften för ditt företag. Det kan konstateras att den personcertifiering som SERO tagit fram är framtidens i särklass främsta konkurrensmedel och beställarens verktyg för att välja skorstensentreprenör med rätt kompetens.
• påverka och informera beställare och myndigheter om vikten av att nå en gemensam kvalitetssäkring på skorstensentreprenader.
• utveckla beställartryggheten till ett hederskodex.

• verka för att dess medlemmar följer gällande regler och lagstiftningar.

Organisationens säte är beläget i Örebro och administreras av RSVRs (Riksförbundet Sveriges VentilationsRengörare) kansli.

Övriga upplysningar

Ett flertal ramavtal för medlemsföretagen ör under framtagande, bilavtal m.m. Arbetet fortsätter med att hitta fler ramavtal med det som gagnar organisationens medlemsföretag.

Genom medlemskap i organisationen, har förbundet engagerat en jurist som finns till hands för alla medlemmar. Denne erbjuder gratis juridisk rådgivning per telefon.