Certifieringar

SSC (Svenska Specialcertifieringar AB) utför personcertifieringar enligt SeRo´s kravspecifikation. Dessa certifieringar ligger utanför Swedac´s system, men SSC gör för den skull inte avkall på kvalitet, objektivitet och neutralitet.

SSC certifierar grupper om 10 – 20 personer och på för Er lämpliga platser som Malmö, Göteborg, Örebro, Linköping, Stockholm och Sundsvall. Vid mindre grupper än 10 personer utgår restids- och reskostnadsersättning. För certifiering i Sundsvall och norrut utgår alltid dessa omkostnader.

För att vara behörig för certifiering krävs bl.a. en 5-årig praktisk erfarenhet av skorstensbyggande eller annat relevant område.

Efter inlämnad ansökan genomförs ett skriftligt prov där vi ställer teoretiska och praktiska frågor samt frågor om lagstiftning som berör skorstenstekniker. Provet genomförs under 3 timmar.

Vid godkänt prov utfärdar vi ett certifikat samt en ID-bricka med SeRo´s och SSC´s logotyper. Efter 5 år går certifikatet ut och ett förnyelseprov genomförs för nästa 5-årsperiod.

Den som är certifierad hos oss tillåts att använda SSC´s logotyp i sin marknadsföring.

Organisationens säte är beläget i Örebro och administreras av RSVRs (Riksförbundet Sveriges VentilationsRengörare) kansli.